You are here:

Parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele, kad sutinkate su „pasbobute.lt“ taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „pasbobute.lt“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
 2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti Taisykles, nepranešęs apie tai Pirkėjui.
 3. Elektroninės parduotuvės „pasbobute.lt“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 4. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.pasbobute.lt  parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.
 5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą www.pasbobute.lt  parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių www.pasbobute.lt  parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

2. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

 1. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:  apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus; išspręsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Asmens duomenys tvarkomi elektroninės prekybos tikslu.
 2. Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.
 3. Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 1 dalies tikslams pasiekti.
 4. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.
 5. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos Jis savo noru pateikia registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
 6. Pirkėjas, norėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
 7. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Registracijos „pasbobute.lt“ parduotuvėje metu Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi 2 (dvejus) metus po Pirkėjo registracijos ar paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ir (ar) reikalingi sutartinių įsipareigojimų vykdymui, bus saugomi visą įsigytų prekių garantinio termino laikotarpį, tačiau ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių pristatymo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.
 8. Pardavėjas, siekdamas tobulinti savo interneto svetainę ir jos veiksmingumą, todėl į Pirkėjo kompiuterį  įrašomi slapukai, skirti internetinės parduotuvės funkcionavimui. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti ar blokuoti visus šiuos slapukus, bet tokiu atveju dalis interneto svetainės neveiks(http://ada.lt/index.php?action=page&lng=lt&id=55).

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

 1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių elektroninėje parduotuvėje „pasbobute.lt“ turi užsiregistruoti šioje interneto svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį.Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.Užsakydamas Prekes, Pirkėjas turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymo būtinus savo asmens duomenis: lytį, vardą, pavardę, gimimo datą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
 2. Pirkėjas  turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją (Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus). Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.
 3. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 4. Jei Pirkėjui buvo pristatyta nekokybiška prekė, jis turi teisę prekę grąžinti arba pakeisti vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 06 29 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis”
 5. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@pasbobute.lt arba paštu. Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes Taisyklėse nustatyta tvarka.
 2. Pardavėjas, dėl svarbių priežasčių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
 3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs mokėjimo būdą iš anksto, nesumoka už prekes per 3 (tris) valandas.
 4. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdamas e-parduotuvėje.
 5. Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje „pasbobute.lt“ ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais, atskirai išskiriant prekių pristatymo mokestį.
 2. Pirkėjas gali atsiskaityti šiais būdais:

2.1. apmokant per pasirinkto banko internetinės bankininkystės sistemą;

2.2. apmokant pasinaudojant kitais mokėjimų tarpininko „mokėjimai.lt” siūlomais atsiskaitymo būdais.

 1. Atlikdamas išankstinį mokėjimą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik Pardavėjui gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6. Prekių pristatymas

 1. Pardavėjas užsakytas prekes pristato Pirkėjo nurodytu adresu.
 2. Prekes pristato pristatymo paslaugas teikiantis kurjeris (tarnyba).
 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Taisyklėse nustatytų terminų: per keturias darbo dienas nuo užsakymo gavimo. Jeigu Pardavėjas neturi užsakytų prekių sandėlyje, jis apie tai informuoja Pirkėją telefonu arba e.paštu ir nurodo, kiek reikės laukti užsakytos prekės ir tai nelaikoma termino praleidimu. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių ( PVZ.: kadangi daugelis prekių yra rankų darbo, tad gali būti kad gamintojas, nėra pagaminęs, ir turime suderinti kada gali būti pagaminta prekė). Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. 
 4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
 6. Tuo atveju, kai Pirkėjas atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 kalendorinių dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.
 7. Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į krepšelio sumą. Prekių pristatymo mokestis paskaičiuojamas ir nurodomas suformuotame užsakyme.

7. Atsakomybė

 1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos (užsakymo) formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos (užsakymo) formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „pas bobute.lt “ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el.parduotuvės „pasbobute.lt“ naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, laikoma, kad prisijungė Pirkėjas.
 3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

8. Baigiamosios nuostatos

 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.